Implica-te

Vino alaturi de noi si poti schimba destinul unui om.

1. Voluntariat
2. Donatii:
A. Redirectionare a 2% din impozitul pe venit – Declaratia 200: pagina 1, pagina 2
B. Redirectionare a a 2% din impozitul pe salariu – Declaratia 230: pagina 1
C. Donatii individuale in contul RO82RNCB0080005661670001 in lei si RO98RNCB0080005661670004 in euro/dolari, deschise la BCR sucursala Sala Palatului
D. Sponsorizari:
Oferim persoanelor juridice (firme, companii) posibilitatea de a se implica social intr-un mod activ alaturi de noi: contract de sponsorizare

Fundaţia „ROMÂNIA-GENERAŢIA URMĂTOARE”

Bucureşti, Sector 6, str. Veteranilor, nr. 1-5. Bl. 7 / 26, Romania

Telefon: 0771.447893; E-mail: fgeneratiaurmatoare@yahoo.com, HJ 114, PJ 06.12.1995

CONTRACT DE SPONSORIZARE

Nr._______din__________

Între______________________________________________________________ cu sediul  în________________str._______________nr_____judeţ/sector________________________________ înmatriculată la Registrul Organizatiiilor Neguvernamentale, reprezentată legal prin Dl/D-na_____________________________ director general/manager şi prin Dl/D-na_______________________________ director economic, denumită în continuare şi SPONSOR, si

Fundaţia „ROMÂNIA-GENERAŢIA URMĂTOARE” cu sediul în Bucureşti, Sector 6, str. Veteranilor, nr. 1-5, bl. 7, ap. 26, cod fiscal 8378487, cont în lei RO82 RNCB 008000 566 167 0001  / ROL,  si contul  RO98 RNCB 008000 566167 0004 / EUR, deschise la Banca Comercială Română,  Sucursala Sala Palatului Bucureşti, reprezentată legal prin dl. ing. BOGDAN GHEORGHE, preşedinte, denumită în continoare BENEFICIAR,

a intervenit prezentul contract de sponsorizare, în temeiul Legii nr. 32/1994 în condiţiile :

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

SPONSORUL___________________________________ sponsorizează BENEFICIARUL cu suma de _________________ lei pentru sustinerea proiectelor Fundatiei noastre___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sponsorizarea constă în sprijin cu următoarele bunuri materiale:

___________________________________________________________________________

 II. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

2.1.SPONSORUL va asigura suma/bunurile materiale care fac obiectul sponsorizării.

2.2.BENEFICIARUL va aduce la cunoştinţa publicului, verbal şi pentru înscrisuri, funcţie de caz, că acţiunea este sponsorizată de SPONSOR.

III. TERMENE

3.1. Termenul de realizare a contractului este_____ 

3.2.Termenul de plată a contractului este_____ La doua zile dupa semnarea contractului

IV. CLAUZE FINALE

4.1.Nerespectarea obligaţiilor de către una din părţi are drept consecinţă necondiţionată rezilierea prezentului contract, fără intervenţia altui organ, şi plata de daune la nivelul pagubelor efectiv cauzate.

4.2.Orice modificări/completări a prevederilor contractului sunt valabile cu acordul scris al ambelor părţi.

4.3.Transmiterea de către una din părţi a prevederilor prezentului contract, în tot sau în parte, către terţi poate fi făcută numai cu acordul scris al celeilalte părţi.

4.4.Eventualele diferende apărute între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă. În caz de nerezolvarepe această cale, litigiul va fi supus spre soluţionare Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional din Bucureşti, potrivit Regulamentului acesteia, cu aplicarea dreptului român şi a prevederilor prezentului contract.

Părţile se obligă să execute întocmai şi deîndată decizia Curţii.

            Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, azi_____________data intrării sale în vigoare.

            SPONSOR                                                                               BENEFICIAR

_______________________                                   Fundaţia „România-Generaţia Următoare”

Director General/Manager                                           Preşedinte, ing .BOGDAN Gheorghe

Director Economic                                                            Trezorier, ec. Mihai Ungurianu